AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE LOGÍSTICA QUE ESTUDAM EM ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES
PDF/A (English)

Palavras-chave

Logística. Educação Logística. Transporte. Escola vocacional.

Como Citar

Öçal, B. (2023). AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE LOGÍSTICA QUE ESTUDAM EM ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES. Synesis (ISSN 1984-6754), 15(2), 51–71. Recuperado de https://seer.ucp.br/seer/index.php/synesis/article/view/2491

Resumo

Este estudo teve como objetivo avaliar o nível de conhecimento dos alunos que estudam no nível de grau de associado nos programas de logística das escolas vocacionais sobre os tipos de transporte. No âmbito do estudo, um questionário foi aplicado aos estudantes dos programas de logística da primeira e segunda séries de uma escola profissionalizante afiliada a uma universidade pública na região oeste do Mediterrâneo da Turquia e os dados obtidos foram analisados. Como resultado do estudo, foi determinado que os estudantes participantes do estudo geralmente têm conhecimentos suficientes sobre os tipos básicos de transporte, mas seus conhecimentos sobre transporte multimodal são insuficientes. Além disso, concluiu-se que os cursos sobre tipos e métodos de transporte nas escolas profissionalizantes são insuficientes e foram feitas sugestões para melhorar esta situação.

PDF/A (English)

Referências

Akandere, G. (2016). Lojistik Sektörü Acısından Meslek Yüksekokullarının Önemi ve Öğrencilerin Lojistik Sektörüne Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 19 (41. Yıl Özel Sayısı), 129-141.

Akay, D. (2016). Uluslararası Lojistikte Taşıma Modu Seçimini Etkileyen Faktörler Türkiye Uygulaması ve Bir Model Önerisi. Yüksek Lisans Tezi, KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Konya.

Altuğ, C.T. (2013). Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Ara Elemanların Eğitimi, 2. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Aksaray, 16-18 Mayıs 2013, (s. 210-215).

Bozkurt, M. A. (2019). Çok Türlü Taşımacılık Güzergâhlarında Lineer Optimizasyon ve Parçacıklı Sürü Optimizasyonunun Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, İskenderun Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü. Mersin.

Cano, J. A. & Ayala, C. (2019). Logistics Education for Business Management Students: A Learning-Doing and Service-Learning Approach. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 9(3), 46-55.

Çalışkan, A. & Öztürkoğlu, Y. (2014). Türkiye’de Lojistik Eğitiminde Temel Eğilimler. 3. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 15-17 Mayıs 2014, Trabzon, (s.147-153).

Çekerol, G. S. (2020). Senior Executives Opinions Regarding Educational Competencies of University Graduate Young Labor Force: Logistics Education Case. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 8(3), 796-813.

Çetinkaya, C. (2014). Türkiye’de Lojistik Ön Lisans Eğitimi Programları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(8), 173-186.

Çıkmak, S. (2016). Türkiye'de Lojistik Eğitiminin Durumu ve Lojistik Eğitiminin Geliştirilmesine Yönelik Öneriler. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(3), 1-13.

Emanet, H. & Kaynak, R. (2014). Üniversitelerin Lojistik Programlarında Verilecek Eğitim Müfredatının Bileşenlerine İlişkin Bir Araştırma. 3. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 15-17 Mayıs 2014, Trabzon, (s. 162-168).

Görçün, Ö. F. & Görçün, Ö. (2018). Lojistik Maliyetler Çerçevesinde Karadeniz Limanlarının Multimodal Taşımacılığa Uygunluklarının Analizi. International Journal of Economic & Administrative Studies, (21), 65-80.

Gravier, M. J. & Farris, M. T. (2008). An Analysis of Logistics Pedagogical Literature: Past and Future Trends in Curriculum, Content and Pedagogy. The International Journal of Logistics Management, 19(2), 233-253.

Hocaoğlu, S., Güner, S. & Coşkun, E. (2015) Sektörün Lojistik Eğitimi Veren Üniversitelerden Beklentilerinin Tespit Edilmesine Yönelik Bir Çalışma. 7. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, 25-30 Ağustos 2015, Kaposvar, Macaristan, (s. 775-785).

Karacan, S. & Kaya, M. (2011). Lojistik Faaliyetlerde Maliyetleme. Ankara: Umuttepe Yayınları.

Karasoy, E. N. (2022). Sürdürülebilirlik Perspektifinden Lojistik Eğitimi ve Mesleki Uyum. Sürdürülebilir Çevre Dergisi, 2(1), 38-48.

Küçüksolak B. T. (2006). Dünya’da ve Türkiye’de Lojistik Eğitimi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Lancioni, R., Forman, H. & Smith, M. F. (2001). Logistics and Supply Chain Education: Roadblocks and Challenges. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 31(10), 733-745.

Mikova, S., Mihova, L. & Stefanov, M. (2020). Interaction Between Higher Education Institutions and Business Organisations in the Field of Logistics and Supply Chain Management. Economy & Business, 14, 116-129.

Munkácsi, A. & Kasai-Ónodi, A. (2018). Challenges and methods of the 21st Century in Logistics Education. Some Recent Research from Economics and Business Studies. International Research Institute. Slovakia: 211-222.

Oyesiku, O. O., Somuyiwa, A. O. & Oduwole, A. O. (2020). Analysis of Transport and Logistics Education Regulations and Economic Development in Nigeria. Transportation Research Procedia, 48, 2462-2487.

Ozment, J. & Keller, S. B. (2011). The Future of Logistics Education. Transportation Journal, 50(1), 65-83.

ÖSYM (2022). YKS Yerleştirme Sonuçları. (Retrieved on 01.01.2023 from https://www.osym.gov.tr/TR,22584/2022.html).

Özkan, R. & Bozyiğit, S. (2020). Staj Algısının İşletmeyle İlgili Faktörler Bağlamında İncelenmesi: Lojistik Eğitimi Üzerine Bir Araştırma. KAÜİİBFD, 11(22), 562-596.

Porasmaa, M. & Kotonen, U. (2010). Development of Logistics Thinking and the Requirements it Sets On Logistics Skills and Competences. Lahti University of Applied Sciences, Faculty of Business Studies, Lahti, Finland.

Ślusarczyk, B. & Kot, S. (2011). Logistics Education as a Way for Unemployment Reduction. Proceedings of the IETEC, 11.

Świekatowski, R., Tkaĉ, V., Żmich-Mezreb, J. & Peterburg, R. (2018). 9. Logistics Education System in Poland and Russian Federation-Comparative Study. Modern Foreign Language Learning in Logistics Area. Poznan: Poznan School of Logistics, 127-138.

Takım, A. & Ersungur, Ş. M. (2015). Taşıma Şekillerine Göre Türkiye’de Dış Ticaretin Analizi: Mevcut Durum, Sorunlar ve Beklentiler. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(3), 357-376.

Ulaştırma ve Turizm Paneli (2003). Ulaştırma ve Turizm Paneli Vizyon 2023 Raporu. (Retrieved on 02.01.2023 from https://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/vizyon2023/ut/utp_son_surum.pdf).

Yavuz, M. (2006). Fiziksel Dağıtım İşlemlerinde Lojistik Tasarım ve Optimizasyon. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Creative Commons License

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Synesis (ISSN 1984-6754)

Downloads

Não há dados estatísticos.