SOCIAL INTEGRATION AS A PATH TO INDEPENDENT LIVING THROUGH THE SOCIAL SERVICE OF PERSONAL ASSISTANCE
PDF/A

Keywords

Disability
Life
Personal
Assistance
Social integration
Social services

How to Cite

Stárek , L. . (2022). SOCIAL INTEGRATION AS A PATH TO INDEPENDENT LIVING THROUGH THE SOCIAL SERVICE OF PERSONAL ASSISTANCE. Lex Humana (ISSN 2175-0947), 14(2), 75–90. Retrieved from https://seer.ucp.br/seer/index.php/LexHumana/article/view/2200

Abstract

Personal assistance is personal assistance through which people with health problems disabled people can live a life that is as close as possible to the life of people without disabilities. Personal assistance gives people with disabilities the opportunity to live in their natural state environment, do not go to institutional or residential facilities and live life to the fullest my life. Although it is a young service in the Czech Republic, which has only just been introduced in the nineties of the twentieth century, it is an important, necessary and used service. I consider it meaningful because it gives people with disabilities a chance involvement in the lives of healthy people at all levels, in educational, work and social areas, strives for equal inclusion in society and at the same time it provides a preventive measure as it addresses a social handicap; therefore exclusion from society as a result of a health disadvantage. The aim of the contribution is to describe the process of personal assistance as a social service that reflects modern social trends and approaches that support the individuality of the individual and his full involvement in social unity.

PDF/A

References

ARMSTRONG, Michael, TAYLOR, Stephen. Řízení lidských zdrojů: moderní pojetí a postupy. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5258-7.

BAZALOVÁ, Barbora. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v zemích Evropské unie a v dalších vybraných zemích. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-3971-X.

HAICL, Martin et al.. Osobní asistence jako alternativa klecových a síťových lůžek II. Praha: Leonardo spol. s. r. o., 2006.

HATERD van de, Judith et al.. Beroepsprofiel van helpenden en verzorgenden. Utrecht: Elsevier Gezondheidszorg/LCVV, 2003. ISBN 90-352-2332-2.

HAVRDOVÁ, Zuzana. Kompetence v praxi sociální práce. Praha: Osmium, 1999. ISBN 80-902081-8-5.

HRDÁ, Jana. Osobní asistence – příručka postupů a rad pro osobní asistenty. Praha: Pražská organizace vozíčkářů, 1997. [cit. 2020-03-12]. Available at: http://www.pecujici.cz/prirucky.shtml?x=164323

HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-1457-8.

INTERNETOVÝ PORTÁL MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Příspěvek na péči. [online]. [cit. 2022-02-18]. Available at: http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/prispevek

JUROVSKÝ, Anton. Osobnosť člověka pri práci. Bratislava: Práca, 1980.

KÁRNÍKOVÁ, Jitka. Etika v podnikání a řídící práci. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1997. ISBN 80-7079-524-7.

KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 2013. ISBN 978- 80-262-0528-9.

LAAN van der, Geert. Otázky legitimace sociální práce. Ostrava: nakladatelství Albert Boskovice, 1998. ISBN 80-85834-41-3.

MATOUŠEK, Oldřich et al.. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2008. ISBN 978- 80-7367-502-8.

MLČÁK, Zdeněk. Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. ISBN 80-7368-129-3.

NĚMEC, Zbyněk, ŠIMÁČKOVÁ-LAURENČÍKOVÁ, Klára, HÁJKOVÁ, Vanda. Asistent pedagoga v inkluzivní škole. Praha, Karolinum, 2014. ISBN 978-80-7290-712-0.

NOVOSAD, Libor. Východiska a principy realizace služeb osobní asistence v ČR: uvedení do problematiky. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2006_a. ISBN 8073720507.

NOVOSAD, Libor. Základy speciálního poradenství: struktura a formy poradenské pomoci lidem se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Praha: Portál, 2006_b. ISBN 80- 7367-174-3.

REGISTR POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Registr poskytovatelů sociálních služeb – osobní asistence. [online]. [cit. 2022-04-15]. Available at: http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?sd=osobn%C3%AD+asistence&zak =&zaok=&SUBSESSION_ID=1424549744655_3

REZLEROVÁ, Jaroslava. Učíme se jeden od druhého. Moderní řízení. 2008, č. 2, s. 49. ISSN 0026-87.

RYMEŠ, Milan. Osobnost a práce. In: HOSKOVEC, Jiří et al. Psychologie ve světě práce. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0448-5.

STÁREK, Lukáš. Etika v práci osobních asistentů. Praha, 2015. Disertační práce. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky.

ŠÍDOVÁ, Lucie, POLÁKOVÁ, Jana, MALINOVÁ, Hana et al.. Ze sexbyznysu na trh práce? Přenos znalostí v oblasti legálního uchopení prostituce a jeho dopad na trh práce. Praha: Rozkoš bez rizika, 2013. ISBN 978-80-260-4963-0.

UZLOVÁ, Iva. Asistence lidem s postižením a znevýhodněním. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-764-0.

VÍŠEK, Jiří a KROUPA, Petr. Moderní právní stát, stabilita práva a právní jistota. KRZYŽANKOVÁ (EDS.), Katarzyna Žák. Právo jako multidimenzionální fenomén: Pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. ISBN 978-80-7380-797-9.

ZPĚVÁK, Aleš. Recentní aspekty podnikatelské činnosti v oblasti sociálních služeb. In Quo Vadis, sociální práce v ČR II (kolektivní monografie). Praha: Institut pro veřejnou správu, 2019. s. 29-36. ISBN 978-80-86976-49-5.

ZPĚVÁK, Aleš, Martin KOHOUT, Jiří VÍŠEK a Zdeněk FIALA. The Importance of Personnel Evaluation Activities of the Armed Forces — Evaluation Methods, Taking Into Account Certain Aspects of Czech Private Law. Internal Security [online]. 2016, 8(2), 7-18 [cit. 2022-05-17]. DOI: 10.5604/01.3001.0010.2267. ISSN 2080-5268. Available at: http://internalsecurity.pl/gicid/01.3001.0010.2267

Public notice no. 505/2006 coll., (15/11/2006), Law collection of the Czech Republic, ISSN 1211-1244. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-505?text=vyhl%C3%A1%C5%A1ka+%C4%8D.+505%2F2006.

Public notice no. 27/2016 coll., (28/01/2016), Law collection of the Czech Republic. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/nabidka/cs/2016-27/zneni-20160901#p33-1_p33-1-1.

Law no. 108/2006 coll. about social services, (14/03/2006), Law collection of the Czech Republic, ISSN 1211-1244.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2022 Lex Humana (ISSN 2175-0947)

Downloads

Download data is not yet available.