THE RELATIONSHIP BETWEEN THE MOTIVATIONS AND THE MOODS OF PHYSICALLY DISABLED PROFESSIONAL AMPUTEE FOOTBALL PLAYERS
PDF/A

Keywords

Physically Disabled
Amputee Footballer
Sport-Specific Achievement
Mood
Motivation

How to Cite

Dalbudak, İbrahim. (2022). THE RELATIONSHIP BETWEEN THE MOTIVATIONS AND THE MOODS OF PHYSICALLY DISABLED PROFESSIONAL AMPUTEE FOOTBALL PLAYERS. Lex Humana (ISSN 2175-0947), 14(1), 66–81. Retrieved from https://seer.ucp.br/seer/index.php/LexHumana/article/view/2164

Abstract

The aim of this research is to research the relationship between the motivations and moods of physically disabled professional amputee football players and to evaluate the results according to their socio-demographic characteristics.

A personal information form to determine demographic characteristics, the Sport-Specific Motivation Scale (SSAMS), which was, and the Brunel Mood Scale (BRUMS)  by were used in the research. The data obtained were analyzed with the help of SPSS 23.0 statistical program. In the evaluation of the data, for independent samples, t-test and One-way analysis of variance (ANOVA) tests, and for differences between groups the “Tukey Post Hoc” test and Pearson Correlation test were used.

As a result of the study, a significant relationship was found between the motivations and moods of physically disabled professional amputee football players(p<0,05). It has been seen that football is extremely effective on motivations and moods of physically disabled individuals. It can be said that determining the personalities and psychological characteristics of disabled individuals and knowing their mood and motivation characteristics are effective on the recognition of disabled individuals.  

PDF/A

References

Arısoy, A.; Pepe, O.; Karaoğlu, B. Covid 19 Sürecinde Futbola Dönüş Öncesi Futbolcuların Durumluk Kaygı Düzeyleri İle Psikolojik Performansları Arasındaki İlişki Belirlenmesi: Isparta Örneği, Yalvaç Akademi Dergisi. v. 5. n. 1. 2020. p. 55-63.

Başer, E. Futbolda Psikoloji ve Başarı, Bağırgan Yayınevi, . Ankara. 1996. p. 9-11.

Beedie, C.J.; Terry, P.C.; Lane, A.M. The Profile of Mood States and Athletic Performance: Two meta-analyses. Journal of Applied Sport Psychology, v. 12. n. 1. 2000. p. 49-68.

Böke, S. Elit Güreşçi ve Futbolcuların Başarı Motivasyonunun Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Beden Eğitimim ve Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş. 2018.

Cüceloğlu, D. İnsan ve Davranışı. Remzi Kitabevi. İstanbul. 1991.

Çakır, U.; Arbak, Y. Modern Yaklaşımlar Işığında Değişen Duygu-Zeka İlişkisi ve Duygusal Zeka. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. v. 6. n.3. 2004. p. 23-48.

Çakıroğlu, A.A. Brunel Ruh Hali Ölçeğinin Yetişkin Sporcularda Geçerlik-Güvenirlik Çalışması (Türkçe Uyarlaması), Beden Eğitimim ve Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale. 2016.

Çankaya, C. Sports -Specific Success Motivation Of B2-B3 Visually İmpaired Athletes. Revista online de Política e Gestão Educacional, Araraquara. v. 25. n. 2. 2021. p. 1464-1474.

Dalbudak, İ. Abuse of The Invıduals Wıth Dısabılıtıes, Sport Sciences Research Papers,(Edr: Oktay KIZAR), 1. Basım, Gece Kitaplığı, Ankara. 2019.

Demir, E.; Çadır, A. Spor Psikolojisi. İçinde: Spor Bilimlerine Giriş. Demir, E. (Edt). 1. Baskı. Nobel Yayınları. İstanbul. 2015. p. 255-289.

Doğan, S.; Şahin, F. Duygusal Zekâ: Tarihsel gelişimi ve örgütler için önemine kavramsal bir bakış. Journal of the Cukurova University Institute of Social Sciences. v. 16. n. 1. 2007. p. 231-252.

Ersoy, A.; Çimen, E. Ortaokul Öğrencilerinin Özgüven İle Beden Eğitimi Dersi Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Social Sciences Studies Journal (Sssjournal). 2021. p. 2011-2020.

Frijda, N.H. Mood. In D. Sander.; K.R. Scherer (Eds.). The Oxford Companion to Emotion and The Affective Sciences (pp. 258-259). New York: Oxford University Press. 2009.

George, D.; Mallery, M. SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 update (10a ed.) Boston: Pearson. 2010.

Karageorghis, C.I.; Terry, P.C. Insıde Sport Psychology. Human Kinetics, United States of America. 2011.

Karaoğlu, B.; Pepe, O. Üniversite Öğrencilerinin Yaratıcılık ile Duygu Yönetim Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi. v. 3. n. 1. 2020. p. 72-81.

Kavas, E.T. Voleybolcuların Başarı Motivasyonu Düzeyinin Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya Üniversitesi, Sakarya. 2018.

Kavrakoğlu, İ. Toplam Kalite Yönetiminin Getirdikleri, Kalite Güvenliği ve Uluslararası Standartlar Sempozyumu, İrfan Yayıncılık, İstanbul. 1993.

Kılınç, M.; Ulucan, H.; Kaya, K..; Türkçapar, Ü. Takım sporu yapanların motivasyon düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. v. 11. n. 2. 2011. p.133-144.

Kızılcı, M.H. Ampute Futbolcularda F‐11 + Programının Fiziksel Uygunluk Düzeyine Etkisi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Protez Ortez Biomekani Programı, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2014.

Konter, E. Sporda Motivasyon. Saray Tıp Kitabevi, İzmir. 1995.

Körük, E.; Biçer, T.; Donuk, B. Amatör Futbol Antrenörlerinin Liderlik Davranış Tipleri Kullandıkları Motivasyon Tekniklerinin Belirlenmesi, İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, v. 11. n. 3. 2003. p. 55-57.

Lane, A.M.; Terry, P.C. The nature of mood: Development of a conceptual model with a focus on depression. Journal of Applied Sport Psychology. 2000. p.16–33.

Richard M, Steers.; Lyman W, Porter. Motivation and Work Behaviour, McGraw-Hill Series in Management. New York. 1975.

Soyer, F.; Can, Y.; Güven, H.; Hergüner, G.; Bayansalduz, M.; Tetik, B. Sporculardaki başarı motivasyonu ile takım birlikteliği arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. v. 7. n. 1. 2010. p. 225-239.

Soylu, Y.; Turğut, M.; Canikli, A.; Kargün, M. Fiziksel Aktivite, Duygusal Yeme ve Ruh Hali İlişkisi: Kovid-19 ve Üniversite Öğrencileri [Physical Activitiy, Emotional Eating, And Mood State: Kovid-19 and Students], Spor Eğitim Dergisi. v.5. n. 2. 2021. p. 88-97.

Taşpınar, H.A. Farklı Liglerde Oynayan Futbolcuların Ruh Halleri İle Motivasyonları Arasında İlişkinin İncelenmesi, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir. 2019.

Terry, P.C.; Lane, A.M.; Fogarty, G.J. Construct validity of the Profile of Mood States - Adolescents for use with adults. Psychology of Sport and Exercise. v. 4. n. 2. 2003. p. 125–139.

Terry, P.C.; Lane, A.M.; Lane, H.J.; Keohane, L. Development and validation of a mood measure for adolescents. Journal of Sports Sciences, v.17. n.11. 1999. p. 861-872.

Tiryaki, Ş.; Gödelek, E. Spora Özgü Başarı Motivasyonu Ölçeğinin Türk Sporcuları için Uyarlanması Çalışması, I. Uluslararası Spor Psikolojisi Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, Bağırgan Yayınevi, Ankara. 1997. p.128-141.

Willis, D.J. Three Scales to Measure Sport Related Motives in Sports. Journal of Sport Psychology. v. 4. n. 4. 1982. p. 338-353.

Yerlisu, T. Amatör Sporda Sporcuların Ödüllendirilmeleri, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. 1993.

Yiğit, Ş.M. Öğrencilerin Spora Özgü Başarı ve Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi. Researcher. v. 7. n. 1. 2019. p. 249-258.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2022 Lex Humana (ISSN 2175-0947)

Downloads

Download data is not yet available.