Author Details

Putrashyk, Vasyl, Senior Teacher, Department of Journalism, Faculty of Philology, Uzhhorod National University, Narodna Square, 3, Uzhhorod, Transcarpathian region, Ukraine, Ukraine