CURRENT ISSUES OF THE RUSSIAN INSTITUTION OF INITIATIVE BUDGETING IN MODERN INFORMATION REALITIES
PDF/A

Keywords

Local self-government
Forms of direct democracy
Initiative budgeting

How to Cite

Solovev, S. ., Pastukhova, O. ., & Sumina, E. . (2023). CURRENT ISSUES OF THE RUSSIAN INSTITUTION OF INITIATIVE BUDGETING IN MODERN INFORMATION REALITIES. Lex Humana (ISSN 2175-0947), 15(2), 258–267. Retrieved from https://seer.ucp.br/seer/index.php/LexHumana/article/view/2482

Abstract

The institution of initiative budgeting, which is relatively new to the Russian legal system, aims at expanding the participation of the population in determining the direction of settlement development. The paper analyzes the main theoretical and practical legal issues related to the current decision-making mechanism for initiative budgeting projects in modern information realities. The study proposes a set of legal measures aimed at improving the content of relevant legal structures to enhance the modern decision-making mechanism for initiative budgeting projects. In particular, the authors substantiate the need to prioritize the development goal of the institution of budgeting, which consists of the transformation of this legal structure from the institution of participatory democracy to the institution of direct democracy.

PDF/A

References

Ageenko, A. V. (2016). Ispolzovanie modeli sotsialnogo supermarketa dlya razvitiya protsessov initsiativnogo byudzhetirovaniya [Using the social supermarket model to develop proactive budgeting processes]. Uchenye zapiski Mezhdunarodnogo bankovskogo instituta, 17, 125-133.

Belousov, Yu. V. (2016). On improving the efficiency of public finance management. Finansy, 8, 7-14.

Bishop, P., & Davis, G. (2002). Mapping public participation in policy choices. Australian Journal of Public Administration, 61(1), 14-29. http://dx.doi.org/10.1111/1467-8500.00255

Cherkasov, A. I. (2018). Pryamaya i partisipatsionnaya demokratiya kak sredstvo vovlecheniya naseleniya v protsess prinyatiya reshenii na mestnom urovne [Direct and participatory democracy as a means of involving the population in the decision-making process at the local level]. Trudy Instituta gosudarstva i prava RAN, 13(2), 190-215.

Chulkov, A. S. (2016). Opyt i perspektivy primeneniya v Rossii initsiativnogo byudzhetirovaniya [Experience and prospects for the use of initiative budgeting in Russia]. Finansy i kredit, 8, 10-19.

Evsikov, K. S. (2019). Mekhanizmy realizatsii konstitutsionnogo prava grazhdan na uchastie v upravlenii delami gosudarstva [Mechanisms for the implementation of the constitutional right of citizens to participate in the management of state affairs]. Zhurnal rossiiskogo prava, 6, 36-49.

Gilman, H. S. (2016). Democracy reinvented: Participatory budgeting and civic innovation in America. ‎ Brookings Institution Press, pp. 183-194.

Korosteleva, M. V. (2019). Initsiativnoe byudzhetirovanie kak forma uchastiya naseleniya v protsesse prinyatiya byudzhetnykh reshenii na munitsipalnom urovne: Osobennosti pravovogo regulirovaniya [Initiative budgeting as a form of public participation in the process of making budget decisions at the municipal level: Features of legal regulation]. Gosudarstvennaya vlast i mestnoe samoupravlenie, 6, 46-49. https://doi.org/10.18572/1813-1247-2019-6-46-49

Legislative Assembly of the Chelyabinsk Region. (2020). Law of the Chelyabinsk region of December 22, 2020 No. 28-ZO "On some issues of legal regulation of relations related to initiative projects put forward to receive financial support from interbudgetary transfers from the regional budget". http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7400202012230002

Solovev, S. G. (2022). Mestnoe samoupravlenie v Rossii: Dialektika ierarkhii tselei i perspektivy tselepolaganiya v kontekste munitsipalnykh konstitutsionnykh reform [Local self-government in Russia: Dialectics of the hierarchy of goals and perspectives on goal-setting in the context of municipal constitutional reforms]. Sovremennoe pravo, 2, 26-31. https://doi.org/10.25799/NI.2022.34.91.003

State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation. (1998). Budget Code of the Russian Federation of July 31 1998 No. 145-FL (as amended on December 28, 2022) (revision effective January 1, 2023). Sobranie Zakonodatel’stva Rossiiskoi Federatsii [SZ RF] [Collection of Legislation of the RF] 03.08.1998, No. 31, Item 3823.

State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation. (2021). Federal Law of November 29, 2021 No. 384-FL "On amendments to the Budget Code of the Russian Federation and certain legislative acts of the Russian Federation and establishing the specifics of the execution of the budgets of the budget system of the Russian Federation in 2022". http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111290036

Vagin, V. V., Gavrilova, N. V., & Shapovalova, N. A. (2015). Initsiativnoe byudzhetirovanie v Rossii: Luchshie praktiki i napravleniya razvitiya [Initiative budgeting in Russia: Best practices and development directions]. Finansovyi zhurnal, 4, 94-103.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Lex Humana (ISSN 2175-0947)

Downloads

Download data is not yet available.