THE RELATIONSHIP BETWEEN SPORT ENGAGEMENT AND PSYCHOLOGICAL PERFORMANCES OF FOOTBALL PLAYERS IN THE PANDEMIC PERIOD: EXAMPLE OF THE REGIONAL AMATEUR LEAGUE
PDF/A

How to Cite

Arısoy, A., & Pepe, O. (2021). THE RELATIONSHIP BETWEEN SPORT ENGAGEMENT AND PSYCHOLOGICAL PERFORMANCES OF FOOTBALL PLAYERS IN THE PANDEMIC PERIOD: EXAMPLE OF THE REGIONAL AMATEUR LEAGUE. Lex Humana (ISSN 2175-0947), 13(2), 1–14. Retrieved from https://seer.ucp.br/seer/index.php/LexHumana/article/view/2097

Abstract

The aim of this study is to examine the relationship between sport engagement and psychological performances of football players during the pandemic period. 179 players, who were selected randomly from 758 active players participating in trainings in 30 football teams joining leagues in the 4th region of Turkish Football Federation regional amateur league, participated in the study voluntarily. In the study, as a data collection tool, personal information form, sport engagement and psychological performance scales were used. In order to collect data, the Google Forms platform was preferred in order to maintain social distance during the pandemic priod. During the data collection period, information and questionnaires about the study were forwarded to the participants through social networks. SPSS 22 statistical package program was used to analyze the data. The arithmetic mean and standard deviation of the scores of football players from the scales are presented as X ± Sd. In order to reveal the relationship between the scores obtained from the scales, Pearson product moment correlation analysis (r) was applied.

As a result, it was determined that the sport engagement and psychological performance levels of the regional amateur league players participating in the study during the pandemic priod were above average. When the sub-dimensions of psychological performance were examined, it was found that they were at the level of special attention. While there was no relationship between sport engagement and psychological performance total score and self-confidence sub-headings, negative correlations were found between negative energy and attention control, and a low level positive correlation was found between the sub-headings of visualization and imagery control, motivation level, positive energy and attitude control. It is thought that this is due to the fact that the pandemic priod does not seem to end soon and the league competitions to be played in this priod are postponed indefinitely.

PDF/A

References

Arısoy, A., Pepe O., & Karaoğlu, B. (2020). Covid 19 Sürecinde Futbola Dönüş Öncesi Futbolcuların Durumluk Kaygı Düzeyleri İle Psikolojik Performansları Arasındaki İlişki Belirlenmesi: Isparta Örneği. Yalvaç Akademi Dergisi, 5(1), 55-63.

Cüceloğlu, D. (1992). İnsan ve Davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Demir, E., Saatçioğlu, Ö., & İmrol, F. (2016). Uluslararası Dergilerde Yayımlanan Eğitim Araştırmalarının Normallik Varsayımları Açısından Incelenmesi. Curr Res Educ, 2(3), 130- 148.

Ekstrand J, Karlsson J, Hodson A. (2003). Football Medicine. Taylor and Francis Group. 39-121

Erman, K. A., Şahan, A., Tercan, E., & Soydaş, Ş. (2002). Psikolojik Performans Envanterinin Türkçe’ye Uyarlanması. (s. 100). Antalya: 7.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi.

George, D., & Mallery, P. (2016). IBM SPSS Statistics 23 Step by Step: A Simple guide and reference. New York: Routledge.

Gullien, F., Alvarado, J.R.M. (2012). The Sport Engagement Scale: An Adaptation of the Utrecht Work Engagement Scale (UWES) for the Sports Environment. Universitas Psychologica, 13(2), 15-24. http:// dx.doi.org/10.11144/Javeriana.UPSY13‘3.sesa

Gürer, B., Bektaş, F., & Kural, B. (2018). Doğa Sporları Faaliyetlerine Katılan Sporcuların Psikolojik Performanslarının İncelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 9(2), 74-85.

Güvendi, B., IŞIM, A. T., & GÜÇLÜ, M. (2018). Korumalı futbol (amerikan futbol) sporcularının kişilik özellikleri ve psikolojik performans stratejileri ile karar verme stilleri arasındaki ilişki. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 8(2), 159-175.

Hellewell, J., Abbott, S., Gimma, A., Bosse, N. I., Jarvis, C. I., … van Zandvoort, K. (2020). Feasibility of controlling COVID-19 outbreaks by isolation of cases and contacts. Lancet Global Health, 8(4), 488–496. https://doi.org/10.1016/S2214- 109X(20)30074-7.

Karasar, N. (2004). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayıncılık

Loehr, J. E. (1982). Mental Toughness Training for Sports. Athletic Excellence. içinde New York: Plume.Lonsdale, C.,

Hodge, K., Jackson, S.A. (2007). Athlete Engagement: II. Development and Initial Validation of The Athlete Engagement Questionnaire. International Journal of Sport Psychology, 38, 471-492.

Karataş, R. (2016). Özel Eğitim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Psikolojik Dayanıklılık Düzeyleri ve Başa Çıkma Stratejilerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı.

Kelecek, S. ve Göktürk, E. (2017). Kadın futbolcularda sporcu bağlılığının, sporcu tükenmişliğini belirlemedeki rolü, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2(2), 162-173.

Kelecek, S. Kara, F.M., Aşçı, F.H. (2017). Sporcu Bağlılık Ölçeğinı̇n Geçerlı̇k Ve Güvenı̇rlik çalışmasıı. Spormetre, 16(3), 39-47. DOI: 10.1501/Sporm_0000000374.

Kelecek, S. ve Koruç, Z. (2018). Futbolcuların güdüsel yönelim ve spora bağlılık düzeylerinin sporcu tükenmişliğini belirlemedeki rolü, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2(2), 102-116

Lonsdale C, Hodge K, Raedeke TD. (2007). Athlete Engagement: I. A Qualitative Investigation of Relevance and Dimentions. International Journal Of Sport Psychology, 38, 451-470

Niemann, DC. (2019). Coronavirus Disease A Tocsin to our Aging, Unfit, Corpulent and Immunodeficient Society J Sport Health Sci 2020. S2095-2546 30060.

Peke, K. (2020). Oryantiring katılımcılarının spora bağlılıkları ve zihinsel dayanıklılıklarının incelenmesi (Master's thesis, İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü).

Sırgancı, G., Araç Ilgar, E., & Cihan, B. B. (2019). “Spora Bağlılık Ölçeği” nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 7(17), 171-191.

Schaufeli, W. B., Salanova, M., González-Romá, V., Bakker, A.B. (2002). The measurement of Engagement and burnout: A two sample confirma- tory factor analytic approach. Journal of Happiness Studies, 3(1), 71-92.

Shaffer, H.J., Hall, M.N., Bilt, J.V. (2000). Computer addiction: A critical consideration. American Journal of Orthopsychiatry, 70(2), 162- 168

Türkay, İ. K., & Gökbel, S. (2020). 11-13 Yaş Tenisçilerde Uygulanan Kombine Antrenmanların Vücut Kompozisyonlarına Etkisi. Spor Eğitim Dergisi, 4(1), 33-41.

Sivrikaya, M.H. ve Biricik, Y.S. (2019). Milli Takım Düzeyindeki Elit Kayakçıların Sporcu Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi, 2. Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi.

Siyahtaş, A.; Tükenmez, A.; Avcı, S.; Yalçınkaya, B. & Çavuşoğlu, S.B. (2020). “Bireysel ve Takım Sporu Yapan Sporcuların Spor Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi”, International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, (Issn:2630-631X) 6(34): 1310-1317.

Sucan S. (2012). Ferdi ve Takım Sporcularının Yaşam Kalitesinin Psikolojik Performans Üzerindeki Etkisi. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Anabilim Dalı. Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Tekin, E. (2011). Askeri Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin Psikolojik Dayanıklılık Ve Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

TFF (2020a). Ligler ileri bir tarihe ertelendi. Retriwed from, https://www.tff.org/default.aspx?pageID=687&ftxtID=33181

TFF. (2020b). TFF Yönetim Kurulu Kararı. Retrwed from https://www.tff.org/default.aspx?pageID=687&ftxtID=33276

Wittig Arno FE. Sport competition anxiety and sex role. Journal of Sport Psychology 1984: 469-473.

Yamaner, F., Uzunlar, H., Efdal, A. (2019). Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Spora Bağlılık Düzeyi İle Sporun Yaşam Becerilerine Olan Etkileri Arasındaki İlişki Düzeyinin Belirlenmesi. 11. Uluslararası Spor Camiası Sempozyumu Tam Metin. http://www.sporcamiasi.org/en.

Yalçın, S. (2013). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri İle Stres, Psikolojik Dayanıklılık Ve Akademik İyimserlik Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Schaufeli, W. B., & Bakker, A. B. (2004). Job demands, job resources, and their relationship with burnout and engagement: A multi‐sample study. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 25(3), 293-315.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2021 Lex Humana (ISSN 2175-0947)

Downloads

Download data is not yet available.