THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF RESPECT AND LIFE SKILLS OF HANDBALL PLAYERS TAKING INFRASTRUCTURE TRAINING IN HANDBALL
PDF/A

How to Cite

Ersoy, A., & Yavuz Akinci, A. (2021). THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF RESPECT AND LIFE SKILLS OF HANDBALL PLAYERS TAKING INFRASTRUCTURE TRAINING IN HANDBALL. Lex Humana (ISSN 2175-0947), 13(2), 15–27. Retrieved from https://seer.ucp.br/seer/index.php/LexHumana/article/view/2096

Abstract

The aim of this study is to examine the relationship between self-esteem and life skills of athletes who receive infrastructure training in handball. In this study, in which Turkey Handball Federation league sports teams that competed in the infrastructure of the 2020-2021 season, selected by random method 109 handball players participated. Google Forms platform was used for data collection. This method was preferred to maintain social distance during the pandemic period. During the data collection, information about the study and questionnaires were communicated to the participants through social networks. Volunteers who participated in the study were asked to fill in the personal information form, Self-Esteem Scale, and the Scales of the Effect of Sports on Life Skills. The data obtained in the study were analyzed in a computer environment. Number, percentage, mean, and standard deviation were used as descriptive statistical methods in the evaluation of the data. Pearson's correlation analysis was applied between the continuous variables of the study. As a result, it has been determined that handball infrastructure players' self-esteem and life skill levels are above average and there is a positive low-level relationship between self-esteem and life skills. This situation is thought to be due to the positive changes in handball infrastructure players themselves and their success in bringing these changes to life.

PDF/A

References

Akcan, E. (2018). Lise öğrencilerinde benlik kaygısı ve yaşam doyumu ilişkisi (Master's thesis, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).

Akıncı, A.Y. & Çakır, F. (2019). 14-17 yaş grubunda liselerde futbol oynayan sporcuların spora karşı sporcu beklentileri ve çevresel faktörlerin bazı değişkenlere göre sporcuyu etkileme düzeylerinin incelenmesi, Social Sciences Studies Journal, 5(50): 6486- 6491.

Aydın Şentürk, R., & Nazlı, S. (2014). Yaşam Becerileri Eğitim Programı'nın Boşanmış Aile Çocuklarının Uyum Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, (33): 127-153.

Beach, J. D., Robinet, J. M., & Hakim-Larson, J. (1995). Self-esteem and Independent Living Skills of Adults with Visual Impairments. Journal of Visual Impairment & Blindness, 89(6), 531–540. doi:10.1177/0145482x9508900609

Brown, D.J., Fletcher, D. (2017). Effects of psychological and psychosocial interventions on sport performance: A meta-analysis. Sports Med., 47: 77–99.

Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (7. Baskı), Pegem Akademi Yayıncılık, 40.

Çıngı, H. (1994). Örnekleme Kuramı, H.Ü. Fen Fakültesi Yayınları, Ankara, 346.

Çivilidağ, A., Yanar, A., Kızılırmak, B., & Denizli, T. (2018). Mesleki Self-esteem, sürekli kaygı ve yaşam doyumu düzeylerinin incelenmesi. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 2(3): 45-60.

Cronin, L.D. & Allen, J. (2017) Development and initial validation of the Life Skills Scale for Sport, Psychology of Sport and Exercise, 28: 105-119.

De Saint-Paul. (1999). J. Estime de soi, confiance en soi. Paris: Inter Éditions: 20.

Demoulin, D. F. (2000). I like me: enhancing self-concept in kindergarten-age children through active school/business partnerships. NASP Communiqué, 27(8): 90-95.

Direktör, C., & Nuri, C. (2017). Benlik saygısının akademik motivasyon üzerindeki etkisi: Otomatik düşüncenin aracı rolü. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 1(1): 66-75.

Düz, S., & Açak, M. (2018). Sporun yaşam becerilerine etkisi ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(9), 74-86.

Erbil, O., Demirezen, S., Erdoğan, A., Terzi, Ü., Eroğlu H. ve İbiş, M. (2004) Öğrenci Merkezli Eğitim Uygulama Modeli. İzmir: İktisat Kongresi Eğitimde Uygulamalar Bölümü Tebliği.

Eskici, G. Y., & Özsevgeç, T. (2019). Yaşam becerileri ile ilgili çalışmaların tematik içerik analizi: bir meta-sentez çalışması. International e-Journal of Educational Studies, 3(5): 1-15.

George, D., Mallery, P. (2016). IBM SPSS Statistics 23 Step by Step: A Simple Guide and Reference. New York: Routledge:112-120.

Işık, B. (2006). Ailenin örgütsel ve yapısal niteliğinin 60–72 aylık çocukların sosyal duygusal uyum düzeyine etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Jordaan, J., Beukes, R. & Esterhuyse, K. (2017). The development and evaluation of a life skills programme for young adult offenders, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 62(10): 3077–3096.

Karasar N. (2004). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayıncılık, Ankara, 52.

Karataş, Z. (2012). Eğitim fakültesi öğrencilerinin empatik becerileri ve Self-esteem düzeylerinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(23): 97-114.

Khezerlou, E. (2017). Professional self-esteem as a predictor of teacher burnout across Iranian and Turkish EFL teachers, Iranian Journal of Language Teaching Research 5(1): 113-130.

Leeson, P., Ciarrochi, J., & Heaven, P. C. L. (2008). Cognitive ability, personality, and academic performance in adolescence. Personality and Individual Differences, 45: 630–635. http:// dx.doi.org/10.1016/j.paid.2008.07.00.

Matsuda, E. & Uchiyama, K. (2006). Assertion training in coping with mental disorders with psychosomatic disease. International Congress Series, 1287H: 276-278.

Menteş, E., Menteş, B., ve Karacabey, K. (2011). Adölesan dönemde obezite ve egzersiz. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(2), 965-975.

Meydanlıoğlu, A. (2015). Çocuklarda Fiziksel Aktivitenin Biyopsikososyal Yararları, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. Current Approaches in Psychiatry, 7(2), 125-135

Neel, C. G. O., & Fuligni, A. (2013). A longitudinal study of school belonging and academic motivation across high school. Child Development, 84(2): 678-692.

Öner, U. (1987). Benlik gelişimine ilişkin kuramlar, Ed. B. Onur, Ergenlik Psikolojisi, II. Basım, Hacettepe Taş Kitapçılık, Ankara.

Papacharisis, V., Goudas, M., Danish, S. J., & Theodorakis, Y. (2005). The effectiveness of teaching a life skills program in a sport context. Journal of Applied Sport Psychology, 17 (3): 247-254.

Pişkin, M. (1997). Türk ve İngiliz lise öğrencilerinin Self-esteem yönünden karşılaştırılması (21–35). III. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Kitabı. Adana: Çukurova Üniversitesi yayını.

Razı, G. S., Kuzu, A., Yıldız, A. N., Ocakcı, A. F., & Arifoğlu, B. Ç. (2009). Çalışan Gençlerde Self-esteem, Communication Becerileri ve Stresle Baş Etme. TAF Preventive Medicine Bulletin, 8(1).

Salmela-Aro, K., & Nurmi, J.E. (2007). Self-esteem during university studies predicts career characteristics 10 years later, Journal of Vocational Behavior, 70(3), 463-477.

Topçu Bilir, Z. (2019). Yaşam becerileri programının beş yaş çocuklarının yaşam becerileri, benlik algıları ve sosyal duygusal uyum düzeylerine etkisi, H.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi.

Turan, N. & Tufan, B. (1987). Coopersmith Self-esteem Envanteri üzerinde geçerlik, güvenirlik çalışması. XIII. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, İstanbul, 14–18 Eylül.

Tuttle, D.W. (1984). Self-esteem and adjusting with blindness. Springfield, IL: Charles C Thomas.

Ümmet, D., & Demirci, G. (2017). Yaşam becerileri eğitimi kapsamında yürütülen grupla psikolojik danışma uygulamasının ortaokul öğrencilerinin iyi oluşları üzerindeki etkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 45(45): 153-170.

Winefield, A.H. & Tiggemann, M. (1985). Psychological correlates of employment and unemployment: Effects, predisposing factors, and sex differences. Journal of Occupational Psychology, 58, 229-242.

World Health Organization. (1999). Partners in life skills education: Conclusions for a United Nations inter-agency meeting. Retrieved from the World Health Organization website: http://www.who.int/mental_health/media/en/30.pdf. 12.05.2018.

Yıldırım, Y., & Temel, Z. F. (2020). Yaşam Becerileri Eğitim Programının Anasınıfına Devam Eden Çocukların Yaşam Becerilerine ve Sosyal Uyumlarına Etkisinin İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 34(2): 384-405.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2021 Lex Humana (ISSN 2175-0947)

Downloads

Download data is not yet available.