Flamínio da Silva, A. (2017). Recensão a AAVV, Europäischer Grundrechteschutz, Christopher Grabenwarter (ed.), Baden-Baden, Zurique/St. Gallen, Viena, Nomos, Dike e Facultas.Wuv, 2014. Lex Humana (ISSN 2175-0947), 8(2), 165–168. Retrieved from https://seer.ucp.br/seer/index.php/LexHumana/article/view/976