(1)
Androshchuk, I. .; Skrypniuk, O. .; Kulynych, M. .; Shulga, M. .; Zyakun , A. . THE ROLE OF POLITICS IN THE LIFE OF MODERN SOCIETY. LH 2023, 15, 134-153.