(1)
Mykolaiets, I. .; Piontkovskyi, V. .; Kokoshko, M. .; Babyak, O. .; Vivsyannyk, O. . MODERN STATE POLICY IN THE HEALTHCARE SECTOR. LH 2023, 15, 59-73.